Qualitéit vum Waasser

Qualitéit vum Waasser

De Weltwaasserdag den 22. Mäerz erënnert d’Biergerinnen, d’Bierger an och d’Politik dodrun, wéi wichteg den Enjeu vu propperem Waasser, a speziell vum Drénkwaasser hautzedaags ass.

D‘Drénkwaasser gëtt méi a méi zu enger Ressource vun onschätzbarem Wäert. D’Tatsaach, datt ëmmer nach op ville Platze verschwenderesch mam Waasser ëmgaange gëtt, weist, wéi wichteg et ass, datt d‘Politik an dësem Beräich agéiert. Zu Lëtzebuerg fält d’Versuergung vun de Menagë mat Drénkwaasser a leschter Instanz ënner d’Verantwortung vun den eenzele Gemengen.

An de leschte Joren hu sech duerch d’Digitalisatioun vill nei Méiglechkeeten fir eng méi effikass Gestioun vum Drénkwaasser erginn. Mëttlerweil ass et duerch modern Technik méiglech d’Qualitéit vum Waasser an de Niveau am Behälter ze iwwerwaachen, esou wéi eventuell Stéierungen am Circuit ze detektéieren.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

Madamm Ministesch Bofferding, ass am Kader vun der Reform vum Gemengen- a Gemengesyndikatsgesetz
geplangt d‘kommunal Autonomie an dësem Beräich ze iwwerdenken? Wa jo, wat ass genee virgesinn?


Madamm Ministesch Bofferding, wëssend, datt de Savoir-faire an d‘Kompetenz vun interkommunalen Drénkwaassersyndikater dee vun eenzele Gemengen kloer depasséiert, missten d‘Syndikater ärer Meenung no an deem Beräich net méi Mëttel a Kompetenze uvertraut kréien? Wa jo, wéi gedenkt Dir dat konkret ëmzesetzen?


Ass virum Hannergrond vun enger Moderniséierung vum Drénkwaasserreseau virgesinn, d‘Subside fir den Equipement vu Behälter mat modernster Iwwerwaachungstechnik an d‘Luucht ze setzen? Wa jo, kéint d‘Madamm Ministesch Bofferding e konkrete Chiffer nennen?

Kann d‘Madamm Ministesch garantéieren datt d‘Drénkwaasserqualitéit an all de Gemengen uechtert d‘Land den hygienesche Standarden entsprécht?

Madamm Ministesch Bofferding, kënnt Dir garantéieren datt d‘Drénkwaasseranalysen an den eenzele Gemengen a reegelméissegen Ofstänn duerchgefouert ginn? Wa jo, sinn all dës Donnéeë fir d‘Biergerinnen a Bierger zu all Moment zougänglech?

DP géint Regierung?

DP géint Regierung?

De Gusty Graas (DP) sot an der Chamber, d’EU net wëllen ze erweideren. Am Regierungsprogramm steet awer, dass Si dat wëllen. Also eng kontradiktoresch Ausso zu hirem Plang. Wéi steet d’Regierung dozou?

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch

Fro un de Minister fir Aussenugeleeënheeten an Europa weiderzeleeden.

An der Äntwert op d’Ried zur Aussepolitik vum Här Ausseminister de 14te Mäerz an der Chamber, huet en Deputéierte vun der DP deklaréiert, eng méiglech EU-Erweiderung wär an der aktueller Situatioun als net opportun ze wäerten.

Fir hien ze zitéieren “Ech soe ganz kloer am Numm vu menger Partei, dat et net als opportun ugesi fir elo Demarchen ze maachen d’europäesch Unioun nach ze erweideren. Dat gëllt souwuel fir d’Tierkei wéi och fir d’Balkanstaaten.”

Dës Ausso ass net identesch mam Koalitiounsaccord, wou geschriwwe steet “La politique d’intégration européenne de tout Etat européen qui respecte les valeurs fondamentales de l’Union sera soutenue.” (Säit 214).

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

Am Hannergrond vun der Diskrepanz tëschent den Aussoe vun der DP-Fraktioun an deenen am Koalitiounsvertrag, wéi eng Positioun vertrëtt d’Regierung an der weiderer europäescher Integratioun vun den aktuellen EU-Bäitrëttskandidaten?

Ass Lëtzebuerg bereet fir autonom Autoen?

Ass Lëtzebuerg bereet fir autonom Autoen?

Selbstfuerent Autoen si scho säit Jore keng Wahnvirstellung méi. Hautzedaags ginn et ëmmer méi Autoen déi autonom op eise Stroossen fueren.

Leider sinn eis Stroossen nach net ugepasst fir dass dës modern Autoen hei sécher fuere kennen. D’Piraten ënnerstëtzen d’Innovatioun an dësem Beräich, an dofir wëlle mer vun der Regierung wëssen, ob eise Stroossereseau deemnächst hei wäert verbessert ginn.

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit & Konsumenteschutz weiderzeleeden.

D’Regierung huet am Koalitiounsaccord ugekënnegt d’Innovatioun an der Automobilitéit ze ënnerstëtzen andeems d’Technologien, déi fir d’Realisatioun vum autonome Fuere gebraucht ginn, reglementéiert solle ginn. Am Automobilsecteur ginn et aktuell schonn Autoen ze kafen, déi d’autonoomt Fueren op zweeter Stuff erméiglechen.

Op eise Stroossen hu verschidden Autoen awer aktuell nach Problemer mam autonome Fueren, well eng schlecht Beschëlderung, onzureichend Stroossemarkéierungen oder d’Präsenz vu Chantieren de Bordinstrumenter Problemer bereeden. Dëst wërft Zweiwel op, ob de lëtzebuergesche Stroossereseau fir d’autonoomt Fueren zweeter Stuff bereet ass. An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1) Ass den Här Minister Bausch der Meenung, dass d’Stroossemarkéierungen an d’Beschëlderung an hirer aktueller Form ugepasst sinn fir d’autonoomt Fueren zweeter Stuff ? Falls nee, wat gedenkt de Minister hei ze ënnerhuelen?

2) D’Spuerhalteassistenz vun autonom fuerenden Autoen op zweeter Stuff analyséiert virun allem d’Stroossemarkéierungslinnen op der Strooss. Op ville Stroossen feelen dës Markéierungen, wéi z.B. d’Mëttellinn, awer zum Deel. Gedenkt den Här Minister Bausch d’Stroossemarkéierungen zumindest op den Haaptstroossen ze zeechnen? Falls jo, op wéi enge Stroossen ass dëst virgesinn a bis wéini soll dëst gemaacht sinn?

3) Wéi eng Mesurë wäert d’Madamm Ministesch Lenert ënnerhuele fir d’Konsumenten op déi aktuell Défaillancen a Risikoe vun autonomen Autoen opmierksam ze maachen?

Äntfert op eis Fro: Handwierker beim Staat

De lëtzebuergesche Qualifikatiounsrahmen hält fest, dass e Meeschterbréif am Handwierk enger Qualifikatioun vun Niveau 5 entsprécht. Zum Verglach: En Ofschloss am Secondaire, d. h. eng 1e oder eng 13e entspriechen enger Qualifikatioun vun Niveau 4. An trotzdeem si vill Handwierkerinnen an Handwierker beim Staat net an enger Karriär B1, déi hirem Qualifikatiounsniveau entsprieche géing, mee an enger méi niddreger Karriär D1 agestallt, wou si signifikant manner verdéngen, wéi am B1.

De Budget 2019

De Finanzminister huet haut an der Chamber de Budgetsprojet fir 2019 virgeluecht.

Mer fuerderen d’Regierung op responsabel ze handelen a net zugonschte vun der Wirtschaft op Steieren ze verzichten, déi fir d’Wuel vum Land kéinten agesat ginn !