Keng Käfeghaltung!

Keng Käfeghaltung!


Zu Lëtzebuerg muss am Déiereschutz nach vill gemaach ginn. Trotz 6 Joer “déi Gréng” an der Regierung, ginn et nach vill Mëssstänn hei am Land.


Eisen EU Kandidat Daniel Frères ass ee “Cage fighter”

Eis parlamentaresch Fro dozou:

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Landwirtschaft weiderzeleeden.

Dat zweet Kapitel vum Déiereschutzgesetz vun 2018 reegelt zesumme mam Reglement vum 5.12.2018 d’Modalitéiten zum Hale vun Déieren. Gewëssen Déiereschutzorganisatiounen hunn eis awer op Lacunnen an dësem Gesetz opmierksam gemaacht.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

– Wéi vill Infraktioune goufe géint d’Artikel 4 a 5 vum Déiereschutzgesetz säit der Aféierung vum Gesetz konstatéiert?

– Wéi vill vun dësen Infraktiounen hunn zu enge vun de genannte Strofe vum Artikel 17 vum genannte Gesetz gefouert? Artikel 10 (3) vum Reglement zur Hale vun Déiere gesäit vir, dass Muppen temporär dierfen un eng Ketten ugestréckt sinn déi net méi kuerz wéi 6 Meter däerf sinn.

– Wéi vill Fäll sinn dem Här Minister bekannt, an deene géint dës Bestëmmung verstouss ginn ass? Ginn präventiv Kontrollen duerchgefouert, fir Mëssstänn ze verhënneren?

– Den Artikel 14 (5) vum Reglement zur Hale vun Déiere gesäit vir, dass Katzen, déi op landwirtschaftleche Betriber liewen, net musse gechippt, steriliséiert oder kastréiert ginn. Kann den Här Minister erklären, firwat dës Derogatioun virgesinn ass? Wat ass den Ënnerscheed tëscht enger Katz, déi op engem Bauerenhaff lieft an enger, déi bei enger Privatpersoun lieft?


Mat déiwem Respekt,
GOERGEN Marc Député


QP als PDF:

Der Klimaschutz als Priorität der Piraten.

Am vergangenen Freitag fand der globale Klimastreik statt, welcher auch in Luxemburg zum berechtigten Erfolg wurde. Eine Vielzahl an Mitgliedern und Kandidaten der Piratenpartei nahm an diesem Streik teil.

Wir unterstützen als Partei, aber auch als Schüler und Umweltaktivisten diese Forderungen und verstehen den Zorn auf die aktuellen Regierungen Europas und der Welt.

In Luxemburg fanden sich rund 15.000 Schüler zusammen, um gegen die Politik der blau, roten und grünen Regierung zu protestieren und um diese zu mehr Klimaschutz aufzurufen.

Als basisdemokratische Partei verstehen wir die Schüler, welche sich für mehr Mitbestimmung einsetzen und die Art und Weise der aktuellen Politik unzufrieden sind und diese verändern wollen.  Deshalb bieten wir auch jedem an, sich mit uns zusammen zu setzen und gemeinsam die nötigen Schritte für mehr Klimaschutz einzuleiten, nur um Dialog kann man diesen Planeten noch retten.


Unsere Mitglieder haben mit den besten Motivationen am Streik teilgenommen, sollten wir gegen irgendwelche Voraussetzungen der Organisatoren für die Teilnahme am Streik verstoßen haben, so bitten wir dies zu entschuldigen. Wir Piraten sind nun mal auch Rebellen, die das aktuelle politische System verändern wollen und haben schon viele Demos organisiert und erlebt, deshalb verstehen wir, dass sich bei Demos schnell eine Aktion verselbständigen kann. Der Redner und Europakandidat Christian Welter trug keine sichtbaren Logos und erwähnte in der offenen Aussprache nicht die Piratenpartei.
Den Organisatoren war bekannt, dass es sich um einen Piraten handele.

Nach der Demo landeten zahlreiche Videos und Fotos auf den sozialen Medien, welche Politiker von den verschiedenen Farben zeigten.

Am nächsten Samstag werden wir die „save your internet“ Demo organisieren, um gegen eine Zensur und gegen Uploadfilter im Internet aufzurufen, dort wird es jedem erlaubt sein, mit zu demonstrieren und seine Position zu erläutern, wie es sich für die Redefreiheit gehört. 

33 Stëmmen fir d’Regierung “Bettel 2”

33 Stëmmen fir d’Regierung “Bettel 2”

Eis Reaktiounen zur Regierungserklärung, de Sven huet seng éischt grouss Ried an der Chamber gehalen. (Video kennt no)

Piraten hunn mat hiren 2 Stëmmen der Regierung ee Vertrauensvirschoss ginn, well sou munch vun eise Fuerderungen (Gratis Transport, Cannabis, Steierreform, …) aus de Wahlen, ëmgesat wäerte ginn. Soumat koum Regierung ” Xavier Bettel ” op 33 vu 60 Stëmmen.

Als Pirate wäerte mir genau kucken, wéi gutt Regierung hier Ukënnegunge wäert ëmsetzen.